Szybkie Pytanie

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

Q

Zakres usług

W czym możemy Ci Pomóc ?

Prosimy zapoznać się z naszymi usługami przed kontaktem z biurem naszej kancelarii adwokackiej.

PRAWO:

CYWILNE

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa cywilnego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

 • własność, ochrona własności , współwłasność, zniesienie współwłasności, zasiedzenie;
 • prawa rzeczowe ograniczone;
 • zobowiązania, umowy, przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych: doradztwo, analiza, badanie pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym;
 • reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksięgowych: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych;
 • prawo spadkowe: nabycie spadku, dział spadku;
 • roszczenia odszkodowawcze: z umów ubezpieczenia, w tym też OC i AC, z tytułu czynów niedozwolonych;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • najem lokali, dzierżawa gruntów;
 • roszczenia wynikające z umów sprzedaży: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, ochrony konsumentów, związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi;
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych: w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów o świadczenie usług;
 • roszczenia wekslowe;
 • doradztwo na etapie postępowania egzekucyjnego.
RODZINNE I OPIEKUŃCZE

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

 • o rozwód lub separację;
 • o podział majątku wspólnego;
 • o alimenty;
 • opiekuńcze: ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • o ubezwłasnowolnienie.
GOSPODARCZE

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa gospodarczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

 • kompleksowe doradztwo prawne począwszy od rozpoczęcia działalności, w tym: badania spółek (audyt prawny), stwierdzanie nieważności uchwał, prowadzenie spraw korporacyjnych, przygotowywanie projektów uchwał łączenie, podział, przekształcanie spółek, tworzenie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS;
 • kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów non profilt, – stowarzyszenia, fundacje;
 • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek, reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych;
 • windykacja należności, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.
BUDOWLANE I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego Kancelaria oferuje reprezentację w charakterze:

 • pełnomocnika uczestnika procesu inwestycyjnego, w tym inwestora na etapie przygotowania inwestycji, w toku inwestycji (postępowanie naprawcze), zakończenia inwestycji (pozwolenia na użytkowanie).
SPORTOWE

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa sportowego Kancelaria oferuje:

 • doradztwo klubom sportowym i innym organizacjom w sprawach organizacyjno-prawnych;
 • doradztwo zawodnikom – analiza kontraktów sportowych, reprezentowanie przed organami związkowymi oraz sądami arbitrażowymi lub powszechnymi.
KARNE

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje reprezentację w charakterze:

 • obrońcy;
 • pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania sądowego.

Kancelaria reprezentuje Klientów w w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

ADMINISTRACYJNE

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje reprezentację w charakterze:

 • pełnomocnika w postępowaniu przed organami administracji państwowej;
 • pełnomocnika w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi
  i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Kancelaria współpracuje również z Komornikami na terenie całej Polski, Notariuszem
oraz Doradcą Podatkowym w celu udzielania kompleksowej pomocy prawnej.